Rezultati

Početak realizacije nastave iz zajedničkog izbornog predmeta Inteprofesionalno obrazovanje na Univerzitetu u Nišu

Uvodni čas za zajednički izborni predmet Interprofesionalno obrazovanje održan je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu u četvrtak, 7. decembra 2017. godine. Prof. dr Vladmila Bojanić i doc. dr Aleksandra Catić Đorđević predstavile su predmet studentima sva četiri studijska programa: medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva, kao i način realizacije nastave. Prva radionica na kojoj će studenti zajednički razmatrati studiju slučaja iz Akutnog koronarnog sindroma i zajednički predlagati plan pružanja zdravstvene usluge imajući u vidu najveću dobit za pacijenta zakazana je za ponedeljak, 11. decembar 2017. godine.

 

Fotografije sa održanih radionica:

Početak realizacije nastave iz zajedničkog izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje – Univerzitet u Kragujevcu

U subotu, 2. decembra 2017. godine održana je prva radionica u okviru zajedničkog izbornog predmeta Interprofesionalno obrazovanje na Fakultetu medicinskih nauka Univerzitetu u Kragujevcu. Grupa studenata koju čine studenti sva četiri studijska programa: medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva razmatrali su studiju slučaja iz Akutnog koronarnog sindroma i zajednički predlagali plan pružanja zdravstvene usluge imajući u vidu najveću dobit za pacijenta. Veoma zainteresovano studenti su međusobno komunicirali, učili jedni od drugih, kao i sa drugima ukazujući na razumevanje i značaj svih zdravstvenih profesija. Moderatori radionice su bili zadovoljni aktivnošću studenata i konstatovali da svi zajedno željno isčekuju preostale dve radionice.

Više fotgrafija sa održanih radionica:

Početak realizacije nastave iz predmeta Interprofesionalno obrazovanje – Univerzitet u Beogradu

Prvi termin teorijske nastave iz premeta „Interprofesionalno obrazovanje“ održan je u subotu 25.11.2017. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Nastavi su prisustvovali nastavnici koji će izvoditi ovaj predmet, kao i studenti Medicinskog, Farmaceutskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Početak realizacije astave su pozdravili prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Tanja Jovanović i prodekan za nastavu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Marina Milenković. Uvodne napomene o izvođenju nastave kao i upoznavanje sa sadržajem predmeta prezentovale su prof. dr Ljiljana Tasić i doc. dr Danijela Đukić Ćosić. Kao podrška izvođenju nastave,  na elektronskoj platformi su postavljeni nastavni materijali, lekcije i nastavna literatura .  

Fotografije sa prvog termina teorijske nastave:

Fotografije sa radionica:

 

ReFEEHS pilot projekat “Studentska stručna praksa 2017”

 

Članovi EE (Experiential Education) radne grupe projekta, u saradnji sa rukovodstvom i prodekanom za nastavu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i uz podršku mentora iz prakse, realizovali su projekat pod nazivom “Studentska stručna praksa 2017”.

Pomenuti pilot projekat realizovan je u sklopu aktivnosti jednog od tri osnovna cilja ReFEEHS projekta – Unapređenje i razvoj nastavnih planova i programa za obrazovanje zdravstvenih radnika, zasnovano na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju.

Detaljniji izveštaj možete pogledati u prilogu.

 

Nabavka opreme – Univerzitet u Nišu

U okviru Erasmus+ projekta Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS), Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu isporučena je oprema i nova literatura koju će koristiti studenti medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva. Mobile Data Collector® je uređaj koji se koristi za in vivo merenja kapacitativnosti kože kao merom vlažnosti stratum corneum-a. Uređaj omogućava da se pored merenja u simulirajućoj apoteci, dodatno, tokom predavanja demonstrira način i princip rada pri merenju. Analizator teksture Brookfield CT-3 se koristi za procenu teksturnih parametara uzoraka preparata izrađenih tokom praktične nastave studenata farmacije (tvrdoća, konzistentnost, kohezivnost, lepljivost, adhezivnost i razmazivost). Nabavljene turbine i kolenjaci su neophodni za izvođenje praktične nastave na studijama stomatologije.

Računarska oprema olakšava rad u laboratorijama i slušaonicama/učionicama, omogućava studentima svih zdravstvenih profila da koriste literaturu u elektronskom obliku, da pristupe on-line sajtovima od značaja. Nova literatura je neophodna za praktičan rad studenata u simulirajućoj apoteci, jer se iz nje informišu o osobinama lekovitih i pomoćnih supstanci koje koriste u praktičnom radu, metodama njihove identifikacije, postupcima koje mogu da koriste pri izradi farmaceutskih preparata, metodama ispitivanja izrađenih preparata. Omogućava harmonizaciju nivoa znanja naših studenata sa studentima u EU.

 

 

Nabavka opreme – Univerzitet u Novom Sadu

U okviru Erasmus+ projekta Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS), Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu je isporučena sledeća oprema:

  • HAL – Advanced Life Support and Emergency Care Stimulator sa pratećom opremom (Wireless control option, Microsoft surface tablet, and bluetooth speaker)
  • Urinary Catheterization Option
  • HAL Adult Airway and CPR Trainer with Heart and Lung Sounds
  • Multipurpose Venous Training Left Arm
  • Intramuscular and Injection Hip
  • Package ALSi “Air”

Navedena oprema će biti upotrebljena za osnivanje Centra za medicinsku edukaciju i simulaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U Centru se obavlja interprofesionalna dodiplomska edukacija. Ovom edukacijom će biti obuhvaćeni svi studenti medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege.  Obuka će se obavljati u mešovitim timovima svih studenata  navedenih studijskih programa. Glavni cilj obuke je unapređenje  kliničkih veština i rasuđivanja u različitim simuliranim situacijama, uvežbavanje rada u timu  i osposobljavanje za rešavanje problema u budućem kliničkom radu.

Vrednost nabavljene opreme je 38.000 evra.

 

 

Nabavka opreme – Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu, kao koordinator ReFEEHS projekta, sproveo je centralizovanu proceduru javnih nabavki, što je i bilo planirano u projektnoj dokumentaciji. U okviru projekta na univerzitetima u Srbiji je nabavljena oprema u vrednosti većoj od 200 000 EUR. Oko 2 500 studenata medicinskih nauka će svoje dodiplomsko obrazovanje usavršiti praktičnim vežbama na različitim tipovima uređaja i simulatora. Na Farmaceutskom fakultetu simulirajuća apoteka je opremljena uređajima za izradu magistralnih lekova, kao i video sistemom koji se koristi za prenos slike i tona iz simulirajuće apoteke u učionicu u okviru radionica na kojima studenti razvijaju veštine komunikacije i savetovanje pacijenata. Navedena oprema ima za cilj da obezbedi kvalitetnije obrazovanje budućih zdravstvenih radnika, i bolju pripremu za rad u realnom radnom okruženju.

 

 

 

ReFEEHS IPO izveštaj

Na osnovu podataka prikupljenih u okviru ReFEEHS istraživanja stavova nastavnika, saradnika i studenata, IPO radna grupa je pripremila izveštaj koji uključuje pregled aktuelne situacije u pogledu poznavanja i stavova nastavnika, saradnika i studenata prema interprofesionalnom obrazovanju na četiri univerziteta u Srbiji, partnerima ReFEEHS projekta. Izveštaj je dostupan ovde.

 

ReFEEHS istraživanje o interprofesionalnom obrazovanju (IPO)

ReFEEHS istraživanje o interprofesionalnom obrazovanju (IPO) je sprovedeno za nastavnike i saradnike sa ciljem da se detaljnije ispitaju njihovi stavovi u vezi sa ovom metodom obrazovanja. Istraživanje je sprovedeno od 15. oktobra 2016. godine do 15. januara 2017. godine na četiri univerziteta u Republici Srbiji – Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Nišu i Univerzitet u Novom Sadu. Ukupan broj ispitanika je 303 (55,1% nastavnici i saradnici studijskog programa medicine, 23,8% farmacije, 20,8% stomatologije и 0,3% nastavnici i saradnici zdravstvene nege). Dobijeni rezultati daju uvid u stavove nastavnog osoblja o važnosti interprofesionalnog obrazovanja kao osnove za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i spremnost za uvođenje IPO u Srbiji. Rezultati istraživanja će biti uključeni u ReFEEHS 3 izveštaj.

ReFEEHS IPO finalni anketni upitnik za nastavnike i saradnike može se naći ovde:

IPO anketni upitnik za nastavnike i saradnike

 

 

ReFEEHS Izveštaj Potreba za promenama

Na osnovu podataka prikupljenih u okviru institucione uporedne analize i ReFEEHS istraživanja stavova studenata, nastavnika i stručnjaka iz prakse, Pripremna radna grupa je pripremila sveobuhvatni izveštaj koji uključuje pregled aktuelne situacije u pogledu obrazovanja studenata zdravstvenih nauka u realnom radnom okruženju, potrebe za uvođenjem interprofesionalnih nastavnih aktivnosti i unapređenja nastavničkih kompetencija nastavnika i saradnika univerziteta i mentora iz prakse, SWOT analizu i preporuke za dalje unapređenje.

ReFEEHS izveštaj je pripremljen u martu 2016. godine i poslužio je kao okvir za program simpozijuma “Aktuelna praksa i izazovi u obrazovanju zdravstvenih radnika” koji je održan na Univerzitetu u Kragujevcu 1-2. aprila 2016. godine. Izveštaj je dostupan ovde.

 

 

 

ReFEEHS istraživanje – Studentska stručna praksa / klinički staž, interprofesionalno obrazovanje i razvoj nastavničkih kompetencija

Tokom februara 2016. godine ReFEEHS Konzorcijum sproveo je opsežno istraživanje stavova studenata, nastavnika i saradnika univerziteta i zdravstvenih radnika u vezi sa studentskom stručnom praksom / kliničkim stažom, interprofesionalnim obrazovanjem i razvojem nastavničkih kompetencija. ReFEEHS radna grupa napravila je upitnik na engleskom jeziku. Istraživanje je sprovedeno na Univerzitetima u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, uz podršku komora zdravstvenih radnika, profesionalnih udruženja i zdravstvenih ustanova. Ukupan broj ispitanika je bio 1508 (studenti 58%, nastavnici i saradnici univerziteta 27% i zdravstveni radnici 15%). Najveći broj ispitanika u populaciji nastavnika i saradnika univerziteta i zdravstvenih radnika bili su doktori medicine(59% i 60%, respektivno). Najveći broj ispitanika u populaciji studenata činili su studenti farmacije, 43%.

 

Rezultate istraživanja možete pogledati ispod:

ReFEEHS istraživanje – nastavnici i saradnici univerziteta

ReFEEHS istraživanje – studenti

ReFEEHS istraživanje – mentori iz prakse